LUẬT NHÀ Ở MỚI NHẤT VÀ TẤT TẦN TẬT CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN HIỆN HÀNH

I – QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT NHÀ Ở

 1. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở
 2. Luật nhà ở năm 2014 (Hiệu lực 01/7/2015)
 3. Luật kinh doanh bất động sản và Nghị định, thông tư hướng dẫn
 4. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 5. Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở (Hiệu lực 15/5/2019)
 6. Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 7. Công văn 9505/NHNN-QLNH năm 2015 về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP về thanh toán tiền mua bán nhà, thuê nhà qua ngân hàng

 II. QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

1) Quyết định 76/2004/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020

2) Quyết định 105/2007/QĐ-TTg phê duyệt định hướng chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020

3) Chỉ thị 14/2007/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị

4) Quyết định 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở 215 quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

III – QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÀ Ở

 1. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 2. Thông tư 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

IV – QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

 1. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 2. Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
 3. Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 4. Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội
 5. Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở  xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP
 6. Quyết định 117/QĐ-TTg năm 2018 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 7. Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2018 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP (Hiệu lực 03/04/2018)
 8. Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP (Hiệu lực 20/05/2018)
 9. Quyết định 123/QĐ-TTg năm 2019 về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP trong trung hạn giai đoạn 2019-2020

V – QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG, TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 3. Quyết định 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
 4. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng  và bảo trì nhà ở riêng lẻ
 5. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Hiệu lực 15/12/2016)

VI – QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, THẾ CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

 1. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 2. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 3. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Hiệu lực 8/8/2016)
 4. Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Hiệu lực 10/01/2020)
 5. Thông tư 26/2015/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

VII – THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở

 1. Quyết định 29/2006/QĐ-BXD về công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và GCNQSH công trình xây dựng
 2. Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất
 3. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng (Hiệu lực 01/5/2016)
 4. Nghị quyết 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
 5. Thông tư liên tịch 30/2009/TTLT-BXD-BKH hướng dẫn Nghị quyết 33/2008/NQ-CP thực hiện thí điểm thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
 6. Quyết định 837/QĐ-BXD năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

VIII – XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ

 1. Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng
 2. Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và  công sở (Hiệu lực 15/01/2018)
 3. Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 4. Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Hiệu lực 05/01/2020)

IX – QUY ĐỊNH VỀ NHÀ CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG, NHÀ CÔNG VỤ

 1. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 2. Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 3. Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 4. Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (Hiệu lực 02/4/2016)
 5. Thông tư 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
 6. Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức  chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư (Hiệu lực 15/02/2016)
 7. Thông tư 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng.
 8. Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
 9. Thông tư 124/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ

10)Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD

11)Thông tư 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an

12)Thông tư 05/2013/TT-BCA bổ sung Khoản 4 vào Điều 5 Thông tư số 41/2012/TT-BCA quy định về tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở dành cho cán bộ Công an

X – QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở

 1. Nghị định 140/2016/NĐ-CP hướng dẫn lệ phí trước bạ
 2. Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (Hiệu lực 10/04/2019)
 3. Mức lệ phí trước bạ đăng ký, sang tên xe, nhà đất có hiệu lực 01/01/2017
 4. Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
 5. Thông tư 11/2008/TT-BXD hướng dẫn Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
 6. Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực mua bán nhà (Hiệu lực 01/01/2017)

( TG : Nguyễn Anh )